Inskolningsstöd - vad är det?

Jag får ofta frågan av pedagoger i förskolan om vi på Språkcentrum Mölndal kan tipsa om någon app eller material som de kan använda i mötet med nyanlända och flerspråkiga familjer. Snabba lösningar för att kunna kommunicera med varandra trots att vi inte talar samma språk efterfrågas. Mitt tips blir ofta att be rektor ansöka om inskolningsstöd hos Språkcentrum. Men vad menas med inskolningsstöd och hur fungerar det?

Bro barn tecken AI genererad

Inskolningsstöd betyder att barn, vårdnadshavare och pedagoger har tillgång till en person som talar barnets modersmål under inskolningsperioden i förskolan eller förskoleklassen. Sedan 13 år tillbaka kan förskole- och skolenheter i Mölndal ansöka om stöd, en form av “språklig brygga”, under den första tiden när de skolar in en familj med ett annat modersmål än svenska.

Under min tid som förskollärare har jag på knagglig engelska, genom Google translate och med kroppsspråk försökt förklara och hjälpa barn och vårdnadshavare med ett annat modersmål att förstå vad som ska hända under deras första tid på förskolan. Vid de tillfällen då jag haft en kollega som talar samma språk har det underlättat dialogen med familjen. Jag har sett på vårdnadshavarnas kroppsspråk när de slappnat av för att de kunnat ställa frågor om sitt barns dag på förskolan och få svar på ett språk de behärskar. Jag har också sett barnens blick när de kunnat förstå och delta i en lek efter att de fått förklarat på sitt modersmål vad som förväntas av dem.

Men det är inte alltid dessa språkkompetenser finns i alla arbetslag eller att pedagogerna kan alla språk som finns i hela världen. Hur gör vi då? För det mesta fungerar de strategier jag nämnde ovan, men det kan ta lång tid och orsaka många missförstånd på vägen. Med andra ord kan ett inskolningsstöd underlätta den första tiden på förskolan eller i förskoleklass för alla parter.

Jag upplevde att barnen var väldigt, väldigt glada när de hörde sitt språk. När de ser mig komma så är de väldigt taggade och det märker alla, både personalen och de andra barnen. Det hjälper dem lättare med att få kompisar. Jag menar att barnen blev nyfikna och ville gärna leka med oss.

Lärare i bosniska, kroatiska, serbiska.

En språklig brygga till svenskan

Inskolningsstödet är alltså en person, i många fall en av Språkcentrums lärare i modersmål som kommer ut till förskolan eller förskoleklassen. Denna person ska fungera som en “språklig brygga” och ett stöd för barnet att knyta an till övriga barn och pedagoger där syftet är att underlätta för barnet att finna sig tillrätta och förstå de aktiviteter som sker under dagen. Dessutom är det en utomordentlig hjälp till att utbyta information med vårdnadshavare och förklara förskolans eller skolans arbete och rutiner. Ofta blir inskolningsstödet en stor trygghet för barnet i början, men det är oerhört viktigt att pedagogerna är medvetna om att det handlar om en tillfällig övergång som förstärker redan befintliga inskolningsmetoder.

“Jag tycker verkligen att inskolningsstödet öppnar dörrar, skapar trygghet och broar till relationer.”
Förskollärare

Skolforskningsinstitutets forskningsöversikt om språkutveckling och social inkludering påpekar att när förskolor har personal med utländsk bakgrund som fungerar som språk- och kulturförmedlare har det underlättat barnens sociala inkludering och möjligheter till lärande (Munthe m.fl. 2021).

“Ett gott samarbete och ett partnerskap mellan barnens familjer, förskolepersonal och förskolan som organisation, är en förutsättning för att vårdnadshavare och förskolepersonal gemensamt ska kunna bygga språkliga och kulturella broar” (Lillejord m. fl., 2017, Munthe m.fl. 2021).

Om det inte finns en lärare i just det aktuella språket som familjen talar, skickar Språkcentrum ut en förfrågan till grannkommunerna. Ett annat alternativ är också att “låna” en kollega från en annan avdelning eller förskola, som talar språket i fråga. Språkcentrum bekostar då vikarie för den pedagog som tar uppdraget som inskolningsstöd.

“När man agerar som inskolningsstöd skapar det en sorts trygghet för barnet. Barnet får möjlighet att träffa de nya pedagogerna och lära känna dem och även lära känna de andra barnen och förskolans och skolans lokaler.”
Lärare i arabiska.

Hur fungerar det?

För att inskolningsstödet ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att man börjar med ett samtal mellan berörda parter. En del av de lärare som får uppdrag som inskolningsstöd har stor erfarenhet, medan det för andra är första gången och de kanske inte heller är så insatta i förskolans verksamhet. Därför är det viktigt med ett samtal i början där alla parter pratar om upplägget för det aktuella barnets inskolning och samtalar om vilka förväntningar man har på varandra.

I förskolan handlar inskolningsstödet om att vara en språklig förebild genom att vara delaktig i leken, sätta ord på saker och handlingar, översätta och tydliggöra med språkutvecklande meningar på modersmålet och på svenska. I förskoleklassen kan det handla om att skapa förståelse för vardagsspråket, men även specifika ord och begrepp genom att koppla de svenska orden till modersmålet. En lärare i modersmål beskriver här ett exempel efter att en elev i förskoleklass inte utvecklat sitt språk, trots insats av inskolningsstöd.

“Jag diskuterade först med lärarna och höll ett möte med elevernas föräldrar för att förstå elevens situation och svårigheter hemma. Vi hoppades att föräldrarna skulle få insikt i sitt barns skolmiljö och lärande och vara mer engagerade hemma. Efter mötet anpassade vi tiden och metoden för inskolningsstöd. Jag satt bredvid eleven under svensklektionerna och hjälpte honom att förstå grunder och dagliga språk. Genom att arbeta i klassrummet fick jag en klarare bild av veckans studieplaner och kunde hjälpa eleven att planera sin ordlista för att träna i skolan och hemma. Så småningom hörde jag honom säga enkla ord, vilket har ökat hans självförtroende i skolan. Han har börjat engagera sig mer i klassen och kommunicera aktivt med sina klasskamrater. Läraren har noterat en positiv förändring hos eleven.”
Lärare i mandarin

Det handlar alltså om att skapa trygghet genom språket genom att berätta och förklara rutiner och händelser. Inskolningsstödet kan förmedla vad barnet tänker och undrar över och blir på så sätt ett språkligt stöd i att hjälpa till att ta kamratkontakter och att få vara med i leken. Syftet är också att skapa trygghet och förtroende för ansvariga pedagoger genom att göra förskolan och skolan begriplig för barnet.

“Samtidigt vill personalen veta hur mycket språk barnet kan. Kan barnet prata modersmål? Förklara rutiner är inte så svårt, men om barnet hade oro i sig själv så hjälpte det mycket att ha mig som förklarar allt som personalen ville att barnet skulle veta. Så stora förändringar kändes direkt. Jag hjälpte personalen att veta hur jag upplever att barnet reagerar på sitt språk. Jag upplever att båda hade nytta av den hjälpen. Och vårdnadshavare blev så glada.”
Lärare i bosniska, kroatiska, serbiska.

Förutsättningar för ett lyckat resultat

Något som är viktigt att tänka på är att alla parter samarbetar kring barnet. För det krävs en god struktur och organisation kring inskolningsstödet uppdrag. Avsätt därför tid till ett första samtal mellan pedagoger och inskolningsstöd om dess funktion vid verksamhetens olika aktiviteter. Samtala om förväntningar på varandra och tydliggör i vilka sammanhang som inskolningsstödet behövs mest, samt vad inskolningsstödet respektive pedagogerna ska göra.

När läraren som agerar som inskolningsstöd sedan ser att barnet börjar bli tryggare och visar en språklig förståelse, minskas gradvis stödet för att sedan avslutas i samråd med pedagogerna på förskolan eller i förskoleklassen. • Ett inskolningsstöd kan ges max 60 timmar.
 • Ansökan görs av rektor till Språkcentrum.
 • Stödet kan ges till barn i förskola och elever i förskoleklass om eleven inte redan haft stöd i förskolan.


Linda Bergh
Verksamhetsutvecklare Språkcentrum Mölndal
linda.bergh@molndal.se

 

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad