Superkommun: Övergripande mål och Agenda 2030

Mölndals stad är utnämnd till årets superkommun 2021 av tidningen Dagens Samhälle. Sveriges kommuner rankas varje år i arton olika kategorier, till exempel antal företag, kommuninvånarnas utbildningsnivå och hur kommunens kärnuppdrag sköts. För att fira Mölndals vinst kommer vi att publicera ett antal artiklar som gör nedslag i några av de verksamheter och projekt som har bidragit till vår Guldplacering. En av dem är arbetet med att koppla kommunens övergripande mål till Agenda 2030.

I juni 2019 fattades beslutet i kommunfullmäktige om nya övergripande mål för Mölndals stad. Målen är kopplade till Agenda 2030. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål som har syftet att balansera tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Merjem Maslo (M), kommunalråd är en av de som arbetar med Mölndals stads övergripande mål.

Att våra övergripande mål är kopplade till Agenda 2030 innebär att vi på ett tydligt sätt visar hur Mölndals stad bidrar till hållbar utveckling. Det innebär också en möjlighet för oss i staden och i våra verksamheter att se hur målen är beroende av varandra, säger Merjem.

Fokuserar på helheten

De övergripande målens koppling till Agenda 2030 bidrar till att det blir lättare att se målen som en helhet istället för separata och isolerade perspektiv.

Varje kommun har sina egna förutsättningar och det har även Mölndal. Jag ser en stor utvecklingsmöjlighet där vi kan bli bättre på att driva stadens hållbarhetsarbete utifrån helheten. Genom att koppla målen till Agenda 2030 ser vi hur allt går in i varandra. Nu har vi startat en resa tillsammans mot att börja leda på ett nytt sätt och ta beslut där vi tar hänsyn till alla perspektiv samtidigt, säger Merjem.

Så märker invånarna av arbetet

De övergripande målen finns till för att utveckla och förbättra vardagen och livsvillkoren för dig som bor och verkar i kommunen.

I vår kommun ska vi skapa förutsättningar och underlätta för mölndalsborna att göra medvetna val och erbjuda lösningar som blir hållbara över tid. Utmaningarna är globala, men lösningarna är lokala. Enligt kommittén för Agenda 2030 är det i högst grad kommunerna som sitter på lösningarna, eftersom det är i vardagen vi kan göra förändringar. Agenda 2030 påverkar oss både i stort och smått och alla verksamheter i staden är viktiga för att uppnå målen. Det kan till exempel handla om långsiktiga frågor såsom stadsutveckling, hållbara lösningar för resor , samt ökad återvinning och återanvändning. Några exempel från vardagen är att minska matsvinnet och öka tillgängligheten till grönområden, säger Merjem.

För att arbetet med målens koppling till Agenda 2030 ska ge resultat krävs samarbete.

Kommunfullmäktige har beslutat att koppla kommunfullmäktigemålen till Agenda 20230, men vi behöver få med fler på den här resan. Nästa steg är att utöka dialogen med företagen och mölndalsborna för att få större genomslagskraft. Vi kan uppnå målen i Agenda 2030 om vi kraftsamlar tillsammans, säger Merjem.

Ny översyn av vision och mål

I det fortsatta arbetet med målen pågår en översyn där vår vision och de övergripande kommunfullmäktige målen ses över och förnyas.

Den befintliga visionen för 2022 går ut nästa år och nu pågår ett jättespännande arbete med revidering av visionen och målen. Mölndal har haft en positiv utveckling de senaste tio åren och nu ska en ny framtidsbild av Mölndal tas fram. När översynen är klar är min förhoppning att Agenda 2030 ska bli ännu mer integrerat i den kommande målstyrningen. Det pågår väldigt mycket i våra verksamheter redan nu och vi gör väldigt mycket bra saker, men vi kan bli ännu bättre. Det ska vi ta vara på i översynen, säger Merjem.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad