Samverkan för barnens bästa

Alla barn har rätt till en bra start i livet. Det är utgångspunkten för tre rektorer i förskolan som samordnar insatser där olika resurser i samhället samverkar för barnens bästa.

Rektorerna Annelie Andersson, Christina Gyllander och Zandra Jonasson har tagit gemensamma krafttag för att alla barn ska få bästa möjliga förutsättningar för en bra start i livet. De arbetar alla i områdena Åby och Bifrost där det finns behov av många olika insatser för att varje barn ska få likvärdiga förutsättningar för en meningsfull förskoletid, en aktiv fritid och ett rikt liv.
- Vi har 40 olika språk representerade i området och 55% har annat modersmål än svenska, så det finns behov av både språkligt stöd och andra insatser.

Rektorerna ser att förskolan är otroligt viktig i det här arbetet där samarbetet med vårdnadshavare är centralt men det krävs också ytterligare samverkan. De har bland annat utökat samarbetet med socialtjänst, kulturskola, bibliotek och föreningsliv.
-Vi ska skapa förutsättningar så att det går bra för våra barn, här och nu, och framåt i skolan och livet. Då behövs det många olika insatser som samverkar. Våra pedagoger gör ett fantastiskt arbete och även vi rektorer spelar en viktig roll men tillsammans med andra kan vi göra ännu mer.

Alla ska få samma chans

Vi träffar Christina och Zandra på Gärdesängens förskola där de berättar om arbetet som påbörjats. Allra först tittar vi tillsammans på filmen 1000-kronorsloppet som tagits fram av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.
-Den här lilla filmen visar så tydligt det vi vill komma åt i det här arbetet menar Christina och Zandra. Barnen vi möter kommer till oss med väldigt olika förutsättningar och det krävs ett medvetet arbete om vi ska kunna förbättra förutsättningarna för var och en så mycket det bara går.

Zandra och Christina konstaterar att de blir lika berörda varje gång de ser filmen och de ser den som en viktig påminnelse om att alla barn måste ges samma chans att lyckas i förskolan, skolan och i livet. De har också tittat på filmen tillsammans med alla medarbetare i förskolorna i Åby-Bifrostområdet.
-Att se filmen tillsammans var ett sätt att rikta blicken mot hur viktiga var och en av oss är för att skapa förutsättningar för de barn vi möter. Det får inte vara som i 1000-kronorsloppet där ett barn ger upp redan från början för att han ligger så långt efter.

Alla barn ska få tro på sig själva. Det finns de som inte ger sig själva en chans för att förutsättningarna inte har varit tillräckligt bra.

I det konkreta arbetet i förskolan finns det mycket att göra både i det lilla och i det stora berättar Christina och Zandra. En del är att arbeta med att få barn att förstå sina egna och andras känslor. Här använder förskolorna bland annat kompisböckerna och Alfons vänskapslåda.

Material från Friends

En samverkan som ska fortsätta

Hela idén till det här samarbetet bygger på ett stort engagemang i att alla människor ska få en chans. Christina och Zandra trycker på att det här inte är något projekt utan det är ett nytt arbetssätt med en bestående samverkan för att motverka alla former av utanförskap genom att synliggöra möjligheter och samordna insatser.
-En stor del av arbetet bygger på det vi erbjuder barnen och deras familjer i förskolan. Men det handlar också om att barnen ska få en aktiv och betydelsefull fritid, det här ska gynna barnens hela dygn, alla timmar alla dagar i veckan.

I sin strävan efter samarbete har rektorerna varit uppfinningsrika och skickat ut tentakler överallt för att bygga ett stort nät av samverkande resurser. För att ringa in riktningen på arbetet har följande frågor varit utgångspunkten:

 • Vad har vi för styrkor i området? Hur nyttjar vi dem?
 • Vad erbjuder vi barn och elever 1-16 år hela dygnet? (Förskola, skola, fritid, kultur.)
 • Vilka utmaningar har vi i området? Hur ser vi det?
 • Vad saknar vi i området?
 • Vad skulle vi vilja ha i området för att det skulle bli ännu mer gynnsamt för våra barn och elever?

Skapa förutsättningar med konkreta insatser

Christina och Zandra berättar att deras arbete tydligt krokar i skolnämndens mål som bygger på att skapa förutsättningar för goda studieresultat och att barn och elever får befinna sig i trygga miljöer som främjar utveckling och motverkar utanförskap.
-Tidiga insatser är något som många pratar om men vi behöver också vara konkreta kring hur vi får till det i praktiken.

Flera insatser pågår redan och andra håller på att startas igång. Här följer exempel på det arbete som just nu pågår:

 • Språket i fokus – bland annat genom Bornholmsmodellen och Skolverkets moduler i läslyftet
 • Kompetenshöjning kring barn med NPF-problematik.
 • Utveckla och utöka arbetet med barnhälsoteam samt höja och synliggöra pedagogers kompetens.
 • Höja kompetensen kring våldsprevention.
 • Skapa förutsättningar för att barnens sociala kompetens ska utvecklas.
 • Synliggöra föräldrastödjande insatser i Mölndals stad.
 • Synliggöra de kultur- och fritidsaktiviteter som finns för barnen i Mölndals stad.
 • Ett utvecklat arbete med övergångar mellan förskola och skola.

Samarbete med socialtjänsten

En viktig del av arbetet bygger på ett utökat samarbete med socialtjänsten. Det handlar bland annat om att skapa en trygghet och en relation till socialtjänst och polis och att öka tilliten till dessa resurser hos barn och vårdnadshavare.
-Vi har bland annat haft polisen på besök på förskolan vilket har varit väldigt uppskattat.

Rektorerna arbetar också för att avdramatisera pedagogernas kontakt med socialtjänsten. De ska känna sig trygga i att kontakta socialtjänsten för att kunna kontakta dem för råd i vardagen. Ett led i detta har varit att mottagningsgruppen har besökt alla förskolorna på en arbetsplatsträff.

Kultur och fritid

En annan viktig samarbetspartner är Kultur- och fritidsförvaltningen där förskolorna bland annat har haft besök av folkhälsosamordnare.
-Det blir ett sätt att öka pedagogernas kunskaper om vad kultur- och fritid kan erbjuda vårdnadshavare bland annat i form av föräldrautbildningar.

Det finns många sätt att utöka barnens kulturutbud genom exempelvis teaterföreställningar och musikupplevelser. Här har rektorerna också knutit kontakter med kulturskolan.
-Vi har tidigare sett att ganska få familjer i det här området söker sig till kulturskolan men att de insatser vi gjort bland annat genom ett fiolprojekt på förskolorna har gjort skillnad. Här vill vi gärna arbeta vidare med fler projekt tillsammans med kulturskolan.

Böcker hänger i fönster på förskolan


Även biblioteken är en viktig samarbetspartner och rektorerna arbetar för att ha ett stort och varierat litteraturutbud på förskolorna i området.
-Vi satsar på ett samarbete kring böcker och läsning tillsammans med vårdnadshavare. Vi har börjat skapa hallbibliotek på förskolorna där familjerna kan låna hem böcker.

Nästa steg

Det här är bara början på något som de tre rektorerna hoppas kommer utvecklas och växa under många år. Förutom de insatser som redan pågår finns det många tankar på ytterligare steg som kan tas.
-Vi vill titta framåt i ett 1-16 årsperspektiv för att se vad som händer med måluppfyllelsen i skolan utifrån våra insatser. Vi kan också utveckla arbetet vidare genom att snegla mot förskoleklassens och skolans läroplan för att kunna kroka i varandras arbete.

Text: Marie Eriksson
Foto: Anders Eriksson

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Dela på:

  Senast uppdaterad

  Missa inget, prenumerera på våra artiklar

  Hantera prenumeration

  Äldre artiklar