Informationsblad med upplägg för skolförvaltningens strategidag

Strategidag med rektorer för stärkt samarbete

Rektorer och verksamhetsutvecklare i Mölndals skolförvaltning riktar tillsammans med förvaltningsledningen ljuset mot barns och ungas integritet utifrån ett 1-16-årsperspektiv.

Mölndals skolförvaltning tar nu ett omtag i arbetet med ett 1-16-årsperspektiv där samarbetet mellan rektorer i förskola och skola utgör navet. Som ett led i arbetet anordnades tidigare under hösten en strategidag där samtliga Mölndals rektorer möttes runt ämnet “barns och ungas integritet.” Dagen var en mix av digitalt innehåll och processarbete i mindre grupper.

Strategidagen startade med en streamad inledning från förvaltningsledningen tillsammans med Skolnämndens ordförande. De riktade ljuset mot målen i skolförvaltningens verksamhetsplan och vilka utvecklingsinsatser förskolans och skolans verksamheter som är kopplade till dem.

Målen i verksamhetsplanen bygger på att alla barn och elever ska klara sin utbildning och få förutsättningar för att nå sin fulla potential i trygga miljöer som främjar lärande, utveckling och studiero.

Deltagare i distansmöte med föredrag av förvaltningsledningen

Skolnämndens ordförande Johanna Rantsi (överst) Kvalitetsledare Erica Goding, förvaltningschef Fredrik Hellsten och verksamhetschefer Ulrika Gustafsson, Erica Ekenmo och Anna Brügge Josefsson.

Lära av och med varandra

Förskolans och skolans rektorer var under dagen indelade i mindre processgrupper runt om i Mölndal för att mötas över stadiegränserna och se en helhet i utbildningen från 1-16 år. Rektorernas förväntan på dagen var bland annat att:

 • få igång ett gemensamt arbete runt ett viktigt ämne
 • få höra om allas verksamheter och
 • lära av och med varandra.
Deltagare lyssnar på föreläsning online med författaren Elaine Eksvärd


Via länk fick alla grupper ta del av föreläsningen “Konsten att prata om integritet på ett odramatiskt sätt” som hölls av retorikern och författaren Elaine Eksvärd. Hon är grundare till den ideella föreningen Treskablinoll som jobbar förebyggande för att barn ska få växa upp med en barndom utan sexuella övergrepp. Föreläsningen berörde på många sätt och riktade ljuset mot barns rättigheter och förståelse för integritet.

Deltagare diskutera i workshop

Arbete i processgrupper

Dagen fortsatte med processarbete där varje grupp fördjupade sig i hur vi i Mölndals Skolförvaltning kan arbeta vidare med barns integritet utifrån ett 1-16-årsperspektiv.

Rektorerna reflekterade bland annat runt hur vi kan skapa trygga miljöer där barn kan bli medvetna om sina rättigheter och få verktyg för att kunna och våga berätta. Det fanns också tankar om hur vi kan börja i det som redan görs och ta det vidare ett steg till. Här följer några av frågorna som bearbetades genom samtal och workshops:

 • Hur arbetar ni idag med barn och ungas integritet? Hur leder du arbetet och vad ser du ett behov av att rikta fokus på i din verksamhet?
 • Vilka utmaningar och möjligheter ser du med din verksamhets främjande, förebyggande och åtgärdande arbete?
 • Vad är utmanande i arbetet med denna typ av frågor i ditt ledarskap?
 • Vad behövs i staden för ett effektfullt arbete med barn och ungas integritet och hur kan detta kopplas ihop med din verksamhet?
 • Vad behöver vara lika i arbetet med integritet? Hur ser det ut när det är likvärdigt? Vad kan vara unikt på varje enhet?
Informationsblad om barnkonventionen

Tankar om fortsatt arbete

Dagen avslutades med att varje rektor formulerade en personlig aktion för fortsatt utveckling på den egna enheten. Flera såg behov av ett tydligare systematiskt arbete och kompetensutveckling för att möjliggöra ett aktivt och medvetet arbete med barn och elever. Det uttrycktes också idéer om ett närmare samarbete med socialtjänsten och ett utvecklat fokus på integritet i våra barn- och elevhälsoteam samt i likabehandlingsarbetet.

Många lyfte också en önskan om fortsatt samarbete 1-16 som ett breddat kollegium för att få en röd tråd över stadierna där man kan krokar i varandras arbete. Till att börja med ställs siktet nu in på ytterligare en halvdag där processgrupperna möts digitalt för att arbeta vidare tillsammans.

Marie Eriksson och Anders Eriksson

Foto: Anders Eriksson, Marie Eriksson, Anette Eskilsson, Maria Frizon-Ölander och Ulrika Gustafsson

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Kommentarer

   Du måste vara inloggad för att få kommentera

   Stängd för fler kommentarer

   300

   Dela på:

   Senast uppdaterad

   Missa inget, prenumerera på våra artiklar

   Hantera prenumeration

   Äldre artiklar