Hbtqi i förskolan

På Bosgårdens förskolor i Mölndal ska varje människa bemötas öppet och förutsättningslöst. De är Sveriges första kommunala hbtqi-certifierade förskola och regnbågsfärgerna illustrerar ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt där olikheter berikar på riktigt.

I december fick Bosgårdens förskolor den glada nyheten att deras omcertifiering som hbtqi-förskola gick igenom efter en gedigen process. Begreppet hbtqi har nyligen berikats med ett i och är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och intersexpersoner.

På Bosgårdens förskolor ska alla människor mötas på ett likvärdigt och respektfullt sätt utifrån ett normkritiskt och inkluderande förhållningssätt. En hbtqi-certifiering säkrar att verksamheten höjer sin kompetens i hbtqi-frågor och bedriver ett systematiskt arbete med att förändra och vidga normer.

Rebecca Bergdahl är förskollärare på Bosgårdens förskolor sedan 2010 och Johanna Larsson sedan 2015. De har båda varit med under arbetet med att skriva fram den treåriga handlingsplan som ligger till grund för omcertifieringen. Under ett digitalt samtal med Pedagog Mölndal berättade de med stort engagemang om de positiva effekter som hbtqi-arbetet haft på verksamheten.

Flagga 1 hbtqi Bosgårdens förskolor

Regnbågsparader

Under Våren 2020 skulle omcertifieringen ha firats med en färgsprakande parad tillsammans med barn och vårdnadshavare på Bosgårdens förskolor.
-Eftersom det här är en period då vi som alla andra ska undvika att samlas i stora grupper så får vi skjuta på paraden till hösten berättar Johanna och Rebecca. Vi pedagoger brukar annars också gå med i den stora paraden i samband med West pride i Göteborg då familjerna på våra förskolor bjuds in att delta om de kan och vill.

Regnbågsfärgerna finns med som en symbolik i miljöerna på Bosgårdens förskolor. Det ger signaler om arbetets inriktning men det fungerar också som en påminnelse och håller pedagogernas tankar vid liv. När barnen själva berättar om Regnbågsflaggan utrycker de många kloka tankar.

hbtqi2

Hur arbetet med hbtqi gjort skillnad

Rebecka och Johanna beskriver hur processerna runt hbtqi framför allt inneburit en förståelseresa och att det allra viktigaste är att de tillsammans tror på det de gör.
- Vi fick möta våra egna fördomar och bristande kunskaper. Det blev långa resor utifrån vars och ens utgångspunkt. Det är svårt att sätta ord på förändringen, men man känner den.

Grunden handlar om förhållningssätt och bemötande gentemot barn, vårdnadshavare, besökare och mot varandra. Betydelsefullt är också att inte gruppera efter kön utan att se människorna i gruppen oavsett om det handlar om vuxna eller barn.
-Vi tilltalar inte en grupp med ”kom nu tjejer” utan vi använder begreppet barn eller barnens namn. En annan utgångspunkt är att vi inte tar bort ord utan vi lägger till förklarar Rebecca. Vi tar inte bort begreppen han och hon men vi berikar med begreppet hen.

Vi förklarar inte för barnen, de får vara med om det.

Att förklara begreppet hbtqi i detalj för barnen är inte helt lätt och inte heller något vi behöver göra berättar Rebecca och Johanna. Det handlar snarare om de erfarenheter de ges och det förhållningssätt de får möta. Oavsett vem du är, hur du ser ut, vart du än kommer ifrån så har du rätt att vara vem du vill och älska den du vill.

På Bosgårdens förskolor får barn vara barn utan att värderas utifrån förutbestämda, stereotypa bilder av barn och de får möta pedagoger med en gemensam grundsyn där olika är något värdefullt på riktigt.
-Här är det ingen som är annorlunda utan vi är alla olika förklarar Rebecca. Vi har också arbetat mycket med vad en familj kan vara för varje barn. För någon är det att ha två pappor för någon annan är det en mormor och en katt.

Det är betydelsefullt att vi inte befäster stereotypa bilder av familjen genom det vi säger och det material vi erbjuder barnen.

Mötas för att lära

För att lyckas med omcertifieringen så har arbetsgruppen för hbtqi skrivit fram en treårig handlingsplan som RFSL nu godkänt. Arbetsgruppen består av minst en pedagog från varje storarbetslag i Bosgårdens förskolor. I samband med omcertifieringen fick de också beskriva sin process under en utbildningsdag tillsammans med andra certifierade verksamheter från olika delar av landet.
-Det var berikande att få utbyta erfarenheter med olika typer av verksamheter berättar Johanna. Vi samtalade med fritidsgårdar, bibliotek, familjecentral och flera andra verksamheter.

Utbildningsdagen blev inte bara ett sätt att utvecklas vidare utan också en påminnelse om grunden och att inte falla tillbaka i gamla mönster.
-Det vi kan sakna är utbyte med andra förskolor. Det är väldigt få som har valt den här inriktningen och vi har inte kontakt med någon annan förskola som är certifierad.

Böcker hbtqi Bosgårdens förskolor

Inkluderande sagotema binder allt samman

2015-2018 ledde Bosgårdens förskolor också ett Erasmusprojekt om diskrimineringsgrunder, mänskliga rättigheter och allas lika värde där erfarenheter kunde delas med flera andra länder. Lärdomarna från projektet lever kvar och på många sätt går hand i hand med hbtqi-arbetet.
-För att göra arbetet med hbtqi så begripligt och bra som möjligt både för oss själva och vårdnadshavare så väver vi ihop allt till en helhet och det blir en styrka. Handlingsplanen kopplas ihop med vår verksamhetsplan, arbetet med integritet, barnkonventionen och grön flagg.

Bosgårdens förskolor är litteraturprofilerade och arbetar med en temasaga som röd tråd i utbildningen där alla delar i läroplanen vävs in på ett lustfyllt sätt. Temasagan blir en del i att sammanfoga och konkretisera alla delar av arbetet. I valet av barnbok som ska inspirera läsårets undervisning så finns alltid ett inkluderande perspektiv som en utgångspunkt. Boken väljs utifrån tydliga kriterier med medvetenhet om vilka personer och miljöer som finns presenterade i berättelsen berättar Rebecca.
- Just nu arbetar vi med boken Månulvarna (Ahlin 2013) där illustrationerna leker mycket med olika könsuttryck. Men vi kommenterar inte de olika månulvarnas attribut och kläder utan det görs naturligt i barnens möte med boken.

Böcker hbtqi Bosgårdens förskolor

Hur allting började

Förslaget att arbeta för en hbtqi-certifiering kom 2015 från en av medarbetarna på Bosgårdens förskolor. Många blev nyfikna och tyckte att det var en bra idé.
-Vår rektor var noga med att samla in vars och ens tankar så att alla medarbetare skulle vara med på tåget. Eftersom det krävs att alla genomgår en utbildning så behövde vi stå enade runt detta förklarar Johanna och Rebecca.

För att förankra arbetet på djupet så satsades både tid och engagemang. Fyra studiedagar viktes åt processerna som föranledde certifieringen. De arbetade däremellan med olika checklistor för att gå igenom miljöer, lekmaterial, böcker och bilder.
-Vad har vi egentligen på väggarna? Det var en betydelsefull fråga att dyka ner i säger Rebecca. Vi gick också igenom ordval i alla dokument och vår rektor fick se över ordval i platsannonser och anställningsintervjuer.

Inkluderande och tillgängliga miljöer

Processerna handlade initialt mycket om att utforma en inkluderande miljö med tillgänglighet för alla utifrån diskrimineringsgrunderna. Johanna beskriver hur de fick tänka många varv för att kunna identifiera begrepp som är inkluderande. Det rörde sig också om att arbeta igenom lärmiljöerna där nu en mångfald av olika människor, uttryck, levnadssätt och ursprung finns representerade i böcker, lekmaterial och bilder på förskolans väggar.
-Vi har också granskat olika skyltar på förskolan och funderat över vad de egentligen säger. Om vi ska ha en bild exempelvis på en toalettdörr så behöver den berätta vad som finns i rummet, inte vem som har rätt att gå in där.

Väggbonad hbtqi Bosgårdens förskolor

Förankring hos vårdnadshavare

Arbetet med hbtqi på Bosgårdens förskolor har mötts av mestadels positiva reaktioner. Förskolans vårdnadshavare bjöds in i processen på ett tidigt stadium och fick vara med i dialogen både som grupp och individuellt. De fick också möjlighet att uttrycka frågor och tankar anonymt och den kommunikationen fortsätter kontinuerligt.
-När vi föreläser för andra verksamheter så får vi ofta frågan om vi stött på motstånd kring certifieringen berättar Johanna. Vi har fått en del frågor från både vårdnadshavare och omgivningen men de flesta har varit av nyfiken karaktär. Och vi har flera familjer som sökt sig till oss på grund av hbtqi-certifieringen.

Parad hbtqi Bosgårdens förskolor

West pride 2019.

Lek och populärkultur i fokus

På Bosgårdens förskolor lyfts olika fokusfrågor kring hbtqi varje år. Under kommande läsår kommer de att arbeta med barns lek och populärkultur med fokus på hur lekarna kan göras inkluderande. Många av barnens egna lekteman bygger på barnens engagemang i populärkultur från TV och olika spel. För att lekarna ska kunna bli gemensamma och öppna för alla så behöver de bemötas med intresse från pedagogerna menar Rebecca och Johanna.

Det är viktigt att lyssna in barnens egna begrepp utan att värdera.

Det som sägs i barnens lekar kan ibland uppfattas som hårt och olämpligt för en vuxen åhörare menar Johanna och Rebecca.
-Men om barnen blir bemötta med nyfikenhet kan de många gånger förklara och sätta det som sägs i ett sammanhang som gör att även vi bjuds in och förstår deras uttryck och lekar. Det är så betydelsefullt att vi visar entusiasm i mötet med det som är i fokus för barnen själva. Det utgör en grund för att kunna utforma undervisningen och hela utbildningen på ett inkluderande sätt där vars och ens perspektiv tillvaratas.

Text: Marie Eriksson
Foto: Anders Eriksson

Är du nyfiken på att veta mer så kontakta:
johanna.larsson02@molndal.se
rebecca.bergdahl@molndal.se
naomi.jonas@molndal.se (rektor)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Kommentarer

   Du måste vara inloggad för att få kommentera

   Stängd för fler kommentarer

   300
   Error: javax.jcr.PathNotFoundException: #Värdegrund

   Dela på:

   Senast uppdaterad

   Missa inget, prenumerera på våra artiklar

   Hantera prenumeration

   Äldre artiklar