Gemensamt fokus driver utveckling

Vommedalens och Östergårds förskolor har identifierat en gemensam pedagogisk kompass och strategier för att utveckla verksamheten systematiskt. Förändringsresan har möjliggjorts med hjälp av samarbete, stöd och tydliga modeller.

I april 2020 var Pedagog Mölndal inbjudna till Vommedalens och Östergårds förskolor men i rådande tider valde vi att istället mötas digitalt.

Tillsammans tog vi oss an utmaningen att genom ett distansbesök synliggöra den utvecklingsprocess som förskolorna driver tillsammans.

Under två timmar hann vi med hjälp av Google meet att samtala med både ledning och pedagoger samt en rundvandring i förskolornas lärmiljöer.

Camilla Stensholm och Massumeh Salehnamadi ger en digital rundvisning.

Nystart

Hösten 2018 började Camilla Stensholm som rektor på Vommedalens och Östergårds förskolor. Tillsammans med medarbetarna har hon påbörjat en förändringsresa med gemensamma mål och utveckling i fokus.

Camilla gick in i uppdraget med vetskapen om att förskolorna haft en rad av chefsbyten och att organisationen var ganska otydlig.

Kontinuiteten i ledarskapet har stor påverkan på en verksamhets kvalitet, vilket bland annat skolinspektionen lyfter fram. Jag var tydlig redan från början med att jag kommer att stanna kvar som chef och att vi tillsammans kommer att hitta vägar framåt.

Det gynnar verksamheten att man har något gemensamt att fokusera på.

Förändringsresan började på förskolornas studiedag i augusti 2018. En viktig del i förtydligandet av förskolornas uppdrag var att sätta ut en gemensam riktning.

Där tydliggjordes uppdraget och förväntningarna på medarbetarna men också deras förväntningar på mig som rektor berättar Camilla. Vi satte målet att inom ett år enas om en profil som pedagogisk kompass för att knyta ihop uppdraget. Så småningom landade det i ett arbeta för att bli en av Mölndals Litteraturprofilerade förskolor. Det gemensamma fokuset var en del i att få många små öar till en helhet.

Mötas för att lära

Det fanns också behov av en tydligare organisation med inbyggda system för reflektion både i det egna arbetslaget och i mötet med andra vilket blev utgångspunkten för nyskapade lärgrupper och strukturer för arbetslags­reflektion.

Camilla såg vinster i att börja i det konkreta och ett första steg var att arbeta med förskolornas lärmiljöer. Boken Pedagogisk miljö i tanke och handling (Linder red. 2016) användes för att få igång arbetet i lärgrupperna där medarbetare från de två förskolorna möttes i tvärgrupper.

Att i vissa delar samarbeta med Mölndals verksamhetsutvecklare har haft stor betydelse i processerna berättar Camilla. De har kunnat bidra med både input och stöd i aktioner som varje arbetslag har genomförts på respektive avdelning. Det har hjälpt oss ett steg vidare och pedagogerna har fått stöd i att analysera sina aktioner. Vad har hänt? Vad har inte hänt? Varför? Vad har gjort att vi inte tagit nästa steg?

Ledningsstöd och resurser i staden

Efter ett halvår fick utvecklingsarbetet ytterligare driv då Massumeh Salehnamadi började som ledningsstöd vilket gjorde att de tillsammans kunde komma ännu närmare verksamheten och medarbetarna för att stödja utvecklingsprocesserna.

Det har varit betydelsefullt att ha varandra och ett viktigt strategiskt val att även utnyttja verksamhetsutvecklare och andra resurser som finns i staden berättar Massumeh och Camilla. Det hjälper oss att se att vi ingår i ett större sammanhang, att vi tillsammans utgör en helhet i Mölndals skolförvaltning.

Ytterligare ett steg på vägen har varit att påbörja arbete med Levande verksamhetsplaner i alla arbetslag. Camilla och Massumeh har tidigare arbetat som ledare på Broslätts förskola och tog hjälp av pedagoger därifrån som inspiration i uppstarten.

Arbetet tog ytterligare fart med stöd av Mölndals förskolors specialpedagoger.

Specialpedagogerna har hjälpt oss att flytta blicken från praktiska detaljer och vardagliga problem till fokus på vad det är vi erbjuder barnen i verksamheten. När arbetslaget arbetar systematiskt i den levande verksamhetsplanen får de en annan blick på verksamheten.

Förändring får och ska ta tid

Att arbeta med förändringsprocesser handlar mycket om att våga men framförallt om att hålla i och hålla ut berättar Massumeh och Camilla.

Forskning visar att det kan ta 5-8 år att få till en bestående förändring där vi behöver gå igenom många faser tillsammans. Men även om det tar tid att uppnå de långsiktiga målen så finns det många tydliga framsteg och delmål under vägens gång.

En tydlig framgångsfaktor har varit att lyfta de olika yrkesrollerna genom att arbeta med förskollärarnas ledarskap och att stärka barnskötarnas roll i arbetslagen. För att möta behovet av att förtydliga uppdragsförståelsen startades fem lite större tvärgrupper, två med förskollärare och tre med barnskötare, där kompetensutvecklingsinsatserna har kunnat riktas till varje grupp.

Det har också varit betydelsefullt att vi som ledare funnits med i dessa grupper menar Camilla och Massumeh.

Kvalitetshuset inspirerat av en film med Katinka Vikingsen i appen Förskola21.

Pedagogisk kompass ger motivation

Ännu en betydelsefull del i processerna är fyra utvecklingsledare som är fördelade på de båda förskolorna. Vi fick möjlighet att samtala med två av dem Mariela Cerda Bastias och Ajla Besic tillsammans med förskollärare Frida Solberg. De berättar hur ett gemensamt pedagogisk fokus är viktigt i förändringsarbetet.

Litteraturprofil som pedagogisk kompass ger oss motivation och utmanar oss att se möjligheter istället för misslyckanden.

Under nästa läsår kommer Vommedalen och Östergård att gå in i en litteraturprofil fullt ut, men redan nu har de tjuvstartat och arbetar med boken ”Min skog” (Wiehle 2016) som inspiration i undervisningen. De beskriver hur boken utgör något gemensamt att utgå ifrån som ger ett driv tillsammans i mötet med barnens intressen och idéer. De menar också att förändringsresan i sig varit både lustfylld och lärorik.

Vi arbetar tillsammans mot tydliga mål för att skapa en likvärdig förskola. Under resans gång har vi också fått inspiration från en film i appen Förskola21 som handlade om kvalitetshuset berättar Ajla. Beskrivningen av kvalitetshuset passade väldigt bra ihop med det arbete vi påbörjat. Det blev ett sätt att visualisera det vi redan gjorde.

Frida, Mariela och Ajla visar förskolornas årshjul som delar in året i fyra fokusområden.

De båda förskolorna har också ett årshjul som bidrar till att forma ett helhetstänk mot gemensamma mål. Succesivt har det kunnat kroka i arbetet med levande verksamhetsplaner där varje avdelning följer och analyserar arbetet med organisation, förhållningssätt, lärmiljöer och undervisning som visualiseras i kvalitetshuset.

Årshjulets fyra fokusområden är: Normer och värden, språk och kommunikation, matematisk förmåga och naturvetenskap och teknik.
-Vi arbetar alltid med alla delarna i läroplanen men med hjälp av årshjulet får vi extra glasögon på ett område i taget. Vi arbetar fördjupat med varje område i 2-3 månader förklarar Frida.

Arbetet med årshjul och levande verksamhetsplaner bli ett tydligt sätt att synliggöra mål och arbetsprocesser för alla medarbetare och i samtalen med vårdnadshavare. Det utgör också grunden i att kunna följa upp och utvärdera verksamheten. Just nu djupdyker barn och pedagoger i fokusområdet naturvetenskap.

Fokus naturvetenskap

Förskolornas aktuella fokusområde ligger som grund både i planeringen av undervisningen och i utvecklandet av lärmiljöerna. I naturvetenskapsrummet på Vommedalens förskola ges barnen rika möjligheter till lekfullt utforskande och lärande med material som lockar till kreativitet. Varje fokusområdet kopplas också till digitalisering där alla avdelningar ska ha tillgängliga digitala verktyg för barnen i vardagen.

Under den digitala rundvandringen på förskolan får vi besöka naturvetenskapsrummet som välkomnar oss med projicerad skogsinspiration ackompanjerad av en ljudkuliss med fågelkvitter.

Att projicera bilder och filmer fungerar som ett verktyg för att synliggöra ett innehåll eller en situation som vi vill rikta fokus mot berättar Mariela. Det utgör ett fint komplement till skogsmaterial som vi tar med in till förskolan för att undersöka vidare.

naturrum

Framgångsfaktorer och utmaningar

En av de största utmaningarna med förändringsresan har varit att baka ihop allt och synliggöra resan så att det blir tydligt för alla medarbetare berättar Massumeh och Camilla.

En hjälp på vägen har varit att dokumentera alla stegen i en tidslinje för att få på pränt var vi är, vad vi har gjort och vart vi ska. Det har då varit så betydelsefullt att vi alltid finns på plats säger Camilla. Vi har inte låtit oro och frågor bli hängande i luften utan har tagit tag i det direkt och samtalat med berörda. Det krävs också tajming för att känna av vad vi kan påverka här och nu och vad vi får vänta med. Det har givetvis också funnits en hel del bakslag och oro bland medarbetarna. ”Kommer jag att kunna leva upp till detta?”

Det har varit avgörande att vi arbetat på djupet med förskolornas ansvarskultur.

Både ledarna och pedagogerna är överens om att det varit viktigt att de tillsammans har lyckats ringa in en önskvärd kultur som grundar sig i värdeorden; glädje och professionalitet. De har bland annat mötts runt dilemman där varje medarbetare har fått tänka till kring vad som behöver förändras och sätta ord på det.

Arbetet bygger på kollegialt delande och lärande och de ser det som en stor vinning att vara två förskolor som tillsammans utgör en enhet.

Vi pratar professionalitet och vad var och en brinner för och kan bidra med berättar Mariela, Frida och Ajla. Det är viktigt att tillvarata allas intressen och kunnande och dessutom bli bättre på att byta plats med varandra i vardagen för att sprida och utbyta kompetenser.

Det är okej att tycka olika men att det måste förenas med att hitta sätt för att arbeta mot samma mål.

Mariela, Frida och Ajla menar att förändring måste få ta tid och att det inledningsvis krävs små steg för att få med alla.

Vi är fortfarande i början av vår process och har en lång väg kvar där det egna ansvaret, åsikterna och våra handlingar kommer att vara olika. Men tänk vad vi lärt i allt det här!

Marie Eriksson och Anders Eriksson

Har du frågor eller vill veta mer så kontakta:
camilla.stensholm@molndal.se

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Kommentarer

   Du måste vara inloggad för att få kommentera

   Stängd för fler kommentarer

   300

   Dela på:

   Senast uppdaterad

   Missa inget, prenumerera på våra artiklar

   Hantera prenumeration

   Äldre artiklar