Mentorsstöd för barnskötare

Nätverk och mentorsstöd ger yrkesstolthet och arbetsglädje för barnskötare i Mölndals stads förskolor och pedagogiska omsorg. Eleonor Hansson och Susanne Åkerlilja är mentorerna som arbetar för ett tydliggörande av barnskötaruppdraget och med hälsofrämjande insatser för att skapa en god arbetsmiljö.

Yrkesstolthet och arbetsglädje

Mölndal är först ut i landet med att tillsätta ett mentorsstöd för barnskötare. Arbetet startade upp hösten 2018 och i minst ett år kommer Susanne och Eleonor att driva projektet. Deras utgångspunkt var att börja i nuläget och att arbeta utvecklande och stärkande för medarbetarna. Målbilden är att barnskötare i Mölndals förskolor och pedagogiska omsorg ska känna yrkesstolthet och arbetsglädje.

När jag träffar Susanne och Eleonor en eftermiddag precis före påsk kommer de väl förberedda med stora leenden och engagemanget lysande ur ögonen. Det här är ett team som ligger i framkant på många olika sätt och de lämnar inget åt slumpen. Tillsammans har de gjort en kartläggning för att kunna upptäcka och möta de olika behov som finns ute i Mölndals förskolor och pedagogiska omsorg. Kartläggningen ligger till grund för nätverket de nu startat upp med barnskötare i staden och för arbetet med enskild jobbskuggning med coachning utifrån stärkande, nyfikna, reflekterande frågor. De försöker att ringa in vart behovet finns på varje ställe med utgångspunkten att var och en ska få det just den behöver.
-Vi ska inte göra om något, vi ska börja i nuläget och arbeta stärkande och förbättrande utifrån det, säger Susanne.

I rollen som mentorer arbetar de också med stöd i uppdraget för barnskötare som blir tillsvidareanställda och stöd till förskolechefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet. De har dessutom startat upp ett samarbete med Campus Mölndal som utbildar barnskötare.

Fokus på hälsa

Hälsogreppet är stor del i mentorsuppdraget. Genom att arbeta främjande och med förebyggande insatser så behöver man lägga mindre tid på åtgärder.
-Vi arbetar med friskfaktorer med syftet att skapa en bättre arbetsmiljö för Mölndals barnskötare förklarar Eleonor.

Mentorerna fungerar också som stöd till medarbetare vid återgång till arbete efter längre sjukskrivning. Det positiva hälsoarbetet har uppmärksammats både i och utanför Mölndal. GR har gett fin respons och har lyft fram Mölndals förebyggande arbete med att sänka sjuktalen och öka arbetsglädjen.

Ledord som visar vägen

Pedagoger behöver andra pedagoger för att kunna utmana sig själva och driva arbetet mot gemensamma mål menar Susanne och Eleonor. Som nav i nätverksarbetet och mentorsuppdraget har de arbetat fram fyra ledord i mötet med Mölndals barnskötare. Utifrån tankar och reflektioner från verksamheterna har orden utkristalliserats och de ser att många delar i barnskötaruppdraget bygger på just de här orden:

• Delaktighet
• Samarbete
• Dialog
• Beslut

Susanne och Eleonor menar att det här är viktiga komponenter i teamwork.
-Det är igenkända ord som vi använder i vår vardag. Ord som kan sättas i sammanhang blir också meningsfulla, förklarar Susanne. Det blir ord att stanna till runt och ha dialog om både i nätverk och i arbetslag.

Kompetensutvecklande nätverksträffar

I januari drogs arbetet med nätverk igång på allvar. Syftet är att professionen barnskötare ska ges möjlighet till kompetensutveckling för att skapa en förskoleverksamhet med god pedagogisk kvalitet. Syftet är också att skapa en känsla av yrkesstolthet, delaktighet och arbetsglädje.

I nuläget består nätverket av 23 barnskötare och träffarna är förlagda på Heljereds förskola i Kållered. Det finns fler som vill vara med och medlemmarna önskar också att få träffas lite längre tid. Eleonor och Susanne har förhoppningar om att framöver kunna skapa en parallellgrupp med alla de nya som vill vara med.

Meningsfulla möten med framåttänk

Verklighetsförankringen är betydelsefull när vi möter stadens barnskötare menar Susanne och Eleonor.
-Vi mentorer är vanliga barnskötare som står där med andra barnskötare. Det vi pratar om blir trovärdigt. De har byggt upp ett koncept med fokus på att medlemmarna måsta få vara delaktiga i sina egna träffar där deras frågor utgör innehållet. Första träffen utgick från frågeställningarna:

Vilka förväntningar har ni på de här nätverksträffarna?
Vilka kompetenser vill du ha mer av?

Utifrån de förväntningarna och kompetenserna byggde mentorerna vidare på träff nummer två.
-Deltagarna ville veta mycket om sitt uppdrag, samarbete och teamarbete berättar Eleonor. Samtalen i de fasta processgrupperna handlar mycket om yrkesrollen som barnskötare. Frågan ”Hur tänker du på ditt uppdrag utifrån de fyra ledorden?” blev en igångsättare för dialoger med stort fokus på ”vad som är bra redan nu och hur vi bygger vidare utifrån det.”

barnskotarmentorer1
barnskotarmentorer2

Överbrygga klyftor

Mentorerna förklarar att det blir ett uppvaknande att i nätverket få mötas runt det som fungerar bra. Det blir också en stolthet över sin arbetsplats och sitt arbetslag. Det beskriver hur viktigt det är att få dela och prata med varandra och att få möta kollegor från helt andra områden i Mölndal. Det bidrar också till att glappet mellan förskollärare och barnskötare överbryggs.
-Det finns skillnader i uppdraget men nätverkandet sätter fokus på att vi gör arbetet tillsammans. När man känner sig trygg kan man landa i att det finns olikheter i ansvar och så får det vara, förklarar Eleonor. Susanne berättar vidare att barnskötare nämns flera gånger i Lpfö 18 och att det utgör en betydelsefull markering av barnskötare som en viktig yrkesgrupp, tillsammans med förskollärare.

Förhoppningar om fortsättning

Projektet startade upp i helt rätt tid menar Susanne och Eleonor.
-Det är tufft på många håll och vi kan göra skillnad med vårt stöd. Vi möter många positiva barnskötare som ser framåt och känner stödet. Det är så betydelsefullt att få bli sedd och ha någon att vända sig till, att få bli någon i sammanhanget säger Eleonor.
-Det här är en projektanställning, men vi får fin återkoppling från alla nivåer och om och om igen bekräftat att det jobbet vi gör är så viktigt. Den positiva responsen från barnskötarna själva är så betydelsefull, det är ju dem vi är till för. Mentorerna berättar att drömmen och visionen är att kunna fortsätta arbetet utifrån alla de goda effekter som kunnat identifieras genom utvärderingar och i dialog med chefer och medarbetare. Kärnan i nätverken och hela mentorsuppdraget handlar om att få mötas, träffa andra, utbyta erfarenheter, bli trygg, stärkt, sedd och framförallt känna yrkesstolthet och arbetsglädje.

Marie Eriksson
Verksamhetsutvecklare

Mölndals mentorer för barnskötare kontaktas via mail.
eleonor.hansson@molndal.se
susanne.akerlilja@molndal.se

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Kommentarer

   Du måste vara inloggad för att få kommentera

   Stängd för fler kommentarer

   300

   Dela på:

   Senast uppdaterad

   Missa inget, prenumerera på våra artiklar

   Hantera prenumeration

   Äldre artiklar