I Mölndal processleder vi varandra

Med mod och kreativitet hjälps Mölndals pedagoger åt att tänka nytt tillsammans. I dagarna startar årets processledar-/stödjarutbildning upp med ytterligare 30 pedagoger som får ta del av teori och praktik inom processledning och samtalsteknik.

I januari i år avslutades 2018 års processledar-/stödjarutbildning som ges i Mölndal skolförvaltnings regi. Sista tillfället fick vi ta del av gruppernas beskrivning av den egna processen. Vi fick höra saker som: Vi var lite osäkra i början, visste inte vad som förväntades av oss men nu är vi taggade att processleda med hjälp av den verktygslåda med samtalsmetoder som vi har fått.

Sedan 2015 har över 100 pedagoger i Mölndals förskolor och skolor gått utbildningen vars syfte är att utveckla deltagarnas mötesteknik, förmåga att hålla professionella samtal och att stödja de kollegiala lärandeprocesser som äger rum på våra förskolor och skolor i staden.

Teori och praktik

Processledar-/stödjarutbildningen väver samman teori och praktik inom processledning och samtalsteknik. Vi får ta del av metoder och verktyg som kan hjälpa oss i arbetet att hålla möten med ett professionellt fokus och innehåll. Ett exempel på verktyg är Feedbackfrågor som används vid en konstruktiv återkoppling på en förväntad handling, ett nytt agerande.

En bärande tanke är att alla möten vi har ska avslutas med en personlig aktion för var och en. Hjälpsamma feedbackfrågor vid nästkommande tillfälle kan vara: Vad har hänt sen sist? Vad är resultatet av det du gjorde? Vad drar du för slutsats av det? Vad lärde du dig om dig själv? Vad blir ditt nästa steg?

Vi får också ta del av samtalstekniker som Action Learning och Coaching, vilka båda betonar vikten av att ”lära att lära genom att göra”, vilket innebär att varje samtal avslutas med frågan: Vilken är din aktion? Vad blir ditt nästa steg?

Ordbild. Foto: Anette Eskilsson

Självreflektion med hjälp av andra

I utbildningen belyser vi och problematiserar processledarens-/stödjarens roll genom att ta ett metakognitivt perspektiv på oss själva. Vi har ofta hört i slutet på utbildningen att deltagare har upptäckt sidor hos sig själv som en inte sett innan.

På frågan: Vad är det viktigaste du har lärt dig under utbildningen? svarar en kursdeltagare: Jag har reflekterat mer över vem jag är, både som lyssnare och talare. Jag är mer bekväm i samtal med andra, och har ett nytt sätt att tänka kring samtal överlag. Någon annan säger: Jag har lärt mig att våga leda processer, att ta ett annat perspektiv, se utifrån, bra verktyg. Inte vara så snabb med tips - utan fråga först.

I uppdraget som förskollärare och lärare ingår att reflektera och analysera för att utveckla vår verksamhet. Förmågan att ta ett utifrånperspektiv blir därför centralt, där både den inre och yttre reflektionen är viktig.

Det kollegiala lärandet

Samverkan med andra och den spegling som sker i mötet skapar ett hälsosamt utifrånperspektiv som gör att vi kan ifrågasätta oss själva och de strukturer vi befinner oss i. När vi förstår varför saker och ting sker ökar vår förståelse för vad vi kan påverka. Det handlar om att frigöra kraften och svaren i oss själva och att tro på vår egen kapacitet. För det behövs andra perspektiv, stöd och uppmuntran såväl som utmaning.

Pls3. Foto: Anette Eskilsson


Att våga tala om sina egna begränsningar och att söka stöttning hos sina kolleger är kärnan i det kollegiala lärandet. Professor Tom Andersen (2011) beskriver att ett framgångsrikt utvecklingsarbete bör innehålla lika delar av trygghet, utmaning och reflektion. För att känna sig trygg i sin yrkesroll behöver vi bekräfta varandra och i en generös och tillåtande atmosfär vågar vi också störa och bråka med varandras tankar för att få syn på vår vardagsverklighet.

Bakgrund

Utbildningen startade med inspiration från projektet Lärande & Inflytande på riktigt när olikheten är normen, som genomfördes av dåvarande Stöd- och utvecklingsenheten i samarbete med Göteborgs Universitet och SPSM - Specialpedagogiska skolmyndigheten. Projektet pågick under 2 års tid och en av erfarenheterna var att processledning var en framgångsfaktor vid de utvecklingsprocesser som pågick inom ramen för projektet.

Innehållet i den nuvarande processledar-/stödjarutbildningen framarbetades med hjälp av den interna kunskapsbank som fanns inom stöd- och utvecklingsenheten där dåvarande utvecklingschef Christer Ferms erfarenhet av Action Learning, och verksamhetsutvecklare Camilla Rudevärns kunskap inom Coaching och Processledning har varit bärande. Samma utbildning har erbjudits inom skolans arbete med Läslyftet och idag används ett utvecklat innehåll inom skolans satsning SPFL - specialpedagogik för lärande.

pls4

Ny omgång

I mars startar årets utbildning med ytterligare 30 pedagoger. Under detta läsår kommer de också att ”lära att lära genom att göra” med hjälp av nya samtalsmetoder i sina processgrupper. Med mod och kreativitet hjälps vi åt att tänka nytt tillsammans.

Anette Eskilsson
anette.eskilsson@molndal.se
Verksamhetsutvecklare för förskolan och kursledare inom Processledar-/stödjarutbildningen

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Kommentarer

   Du måste vara inloggad för att få kommentera

   Stängd för fler kommentarer

   300

   Dela på:

   Senast uppdaterad

   Missa inget, prenumerera på våra artiklar

   Hantera prenumeration

   Äldre artiklar