Barns och ungas plats i den växande staden

Det händer mycket i Mölndal just nu. Vi får en moderniserad innerstad med ett nytt stadsbibliotek samtidigt som det byggs flera nya förskolor och skolor.

Mölndals stadskärna genomgår en modernisering med fler butiker, nya bostäder och mötesplatser. I december 2017 invigdes vårt nya stadsbibliotek i kvarteret Hajen.

Nytt bibliotek. Foto: Carina Eriksson

Framtidens förskolor och skolor

På skolförvaltningen sker ett gediget och strategiskt arbete för att våra förskolor och skolor ska kunna möta behovet hos invånarna i den växande staden.

Kvarnbyskolan blir tillbyggd, Katrinebergsskolan byggs om och framöver kommer även en ny Västerbergsskola byggas. Det byggs förskolor i Åbyområdet och även i Krokslätt och Balltorp. Dessutom planeras för två helt nya stadsdelar, Forsåker med flera förskolor och en skola och Pedagogen Park med en förskola och större skola i närområdet. 

Lokalplanering

Gunnel Pålsson arbetar som planeringsledare på skolförvaltningen i Mölndal, hon arbetar med lokalplanering för förskola och skola. Hennes arbete bygger på att kika in i spåkulan och tillsammans med skolförvaltningens ledningsgrupp se framåt hur framtidens förskola- och skola behöver se ut för att möta behoven i Mölndal.

Gunnel Pålsson. Foto Marie Eriksson

När ett bostadsområde är klart ska alltid förskolor och skolor stå redo och i det arbetet är Gunnel en nyckelperson. Befolkningsutvecklingen påverkar behovet av förskole- och skolplatser och för att staden ska kunna möta upp mot både nuvarande och kommande behov så görs noggranna och välgrundade prognoser bland annat med hjälp av SCB. Prognoserna behöver sedan brytas ned och anpassas till Mölndals 16 skolområden. 

Vad blir bäst för barnen?

Arbetet som planeringsledare handlar om allt annat än att vara här och nu. Det bygger på en lång framförhållning och samverkan med olika förvaltningar där Gunnel är skolförvaltningens representant i Mölndals lokalberedningsgrupp. Hennes roll rör sig många gånger om att förmedla hur en tomt för förskola och skola behöver se ut - vad som är bäst för barnen både när det gäller inomhusmiljö och utomhusmiljö.

En mångfald av aspekter som exempelvis ljus, luft, akustik, säkerhet och tillgänglighet måste finnas med. Det finns tydliga pedagogiska kvalitetskrav i förskolans och skolans styrdokument och Gunnel är personen som förmedlar de kraven i lokalprocessen. En central fråga är; ”Hur bryter man ner läroplanernas krav för att bedöma hur lokalerna behöver vara utformade?”

Framtidstankar

När Mölndal nu exempelvis planerar för stadsdelen Forsåker med ca 2 800 bostäder behöver Gunnel med hjälp av olika prognoser räkna ut hur många förskole- och skolplatser som behövs för att matcha behovet hos de som flyttar in i området. Bra planer för förskolor och skolor är grundläggande för att Mölndal ska bli en attraktiv plats att bo på.

Om Gunnel skulle få önska något av spåkulan så är det att få ännu mer utrymme för möten och samtal med barn, elever och personal ute på förskolor och skolor. ”Deras röster är oerhört betydelsefulla.”

Samverkan för barns bästa miljö

Som planeringsledare står Gunnel för mycket av det strategiska arbetet och hon gör det i nära samarbete med skolförvaltningens projektsamordnare Agneta Pauli. Agneta har ett operativt ansvar och finns med i hela processen när en skola eller förskola byggs, från planeringsstadiet till inflyttning och uppstart av verksamheten. Projektsamordnarrollen är till för att stödja förskolechefer och rektorer i den processen.

Agneta fungerar som en länk mellan skolförvaltningen, andra förvaltningar, lokalförsörjningen, byggföretag, arkitekter, fackliga representanter, förskolechefer, rektorer, pedagoger, barn och elever. I varje nybyggnationsprocess finns minst en pedagogrepresentant på plats som kan ge en verksamhetsnära blick på processen med att utforma en ny förskola eller skola. Nätverkande med andra kommuner och omvärldsspaning är en viktig del i processerna.

Agneta Pauli. Foto: Jimmi Hemmingsson

Arbete i tre faser

Arbetet med att bygga eller bygga om en förskola eller skola kan delas in i tre faser:

- programarbete
- projektering
- genomförande

I programarbetet har verksamheten störst inflytande och möjlighet att påverka inom ramen för våra Ramprogram tillsammans med lokalförsörjningen och arkitekter.

I projekteringen kommer alla konsulter in som ska se till att det vi kommit fram till i programskedet realiseras i bygghandlingar. I genomförandet kommer den entreprenör som upphandlats av lokalförsörjningen att bygga det som beslutas i de två tidigare faserna.

När det gäller en om- eller tillbyggnad av en förskola och en skola är det projektsamordnarens uppdrag att stödja den ofta pågående verksamheten i allt från säkerhetsarbete till evakueringslogistik.

Barnet hela vägen

Både Gunnel och Agneta har yrkesbakgrunder som pedagoger, förskolechefer och rektorer, arbeten som bygger på samverkan i alla led. Nu samverkar de för barns bästa möjliga miljö, så att vi verkligen får de bästa lokalerna och den bästa utemiljön för barnen. För att vi ska kunna ha fokus på barnets bästa hela vägen så krävs samverkan mellan många vuxna.

Marie Eriksson, verksamhetsutvecklare

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Kommentarer

   Du måste vara inloggad för att få kommentera

   Stängd för fler kommentarer

   300

   Dela på:

   Senast uppdaterad

   Missa inget, prenumerera på våra artiklar

   Hantera prenumeration

   Äldre artiklar