Internationellt demokratiprojekt

Mölndal medverkar i ett treårigt demokratiprojekt tillsammans med Georgien för att minska fattigdomen utifrån demokratiska processer. I våras fick vi besök av en delegation från Georgien.

Att lära av varandra

Georgia – Mölndal cooperation är ett av flera pågående internationella projekt i Mölndal. Det är ett ICLD-projekt med bidrag från SIDA som bygger på att två länder samarbetar. Projektdeltagare från Georgien besökte Mölndal första gången 2015 och efter det har fyra representanter från Mölndal besökt Georgien. I maj 2017 kom en stor delegation från Georgien till Mölndal som en del i projektet med målen att:

 • Skapa en gemensam förståelse för vad inkludering och elevinflytande är.
 • Utveckla en utbildning för ungdomar för att skapa kontakt med politiker.
 • Delaktighet i skolan, utveckla metoder. Arenor för barn och ungdomars beslutsprocesser.

Projektet ska vara utvecklande för båda parter med intentionen att lära av varandra vilket ska leda till förbättringar inom demokratiska processer.

Inkludering genom Kultur

Delegationen besökte bland annat Katrinebergskolan, Kulturskolan och tre förskolor. På Gärdesängens förskola fick besökarna ta del av lärmiljöerna som utvecklats och utformats i samspel med barnen under läsåret med efterföljande diskussioner kring demokratiska processer. Där fick de också ta del av inflytande och delaktighetsaspekterna vid nybyggnationen av Stallbackens förskola där barn, pedagoger och vårdnadshavare varit delaktiga i upphandlingen av möbler och haft möjlighet att påverka inköpen. De fick även inblick i hur den nya förskolan kommer att arbeta med inflytande och delaktighet.

Kreativt besök på Sinkadusen

Besökarna fick även gästa Mölndals kreativa resurscenter, Sinkadusen där Carina Eriksson och Kajsa Lindgren berättade om Sinkadusens grundtanke: ett relationellt lärande, där lärande sker genom möten mellan människor, material och rum. Ett hus där olika grupperingar av barn och vuxna, möten, utbildningar, kurser, nätverk och projekt samsas. I bottenvåningen på Sinkadusen Ligger återanvändningcentret Skatan. Carina och Kajsa bjöd på sinnliga och kreativa utmaningar där olika material användes för att skapa med inspiration utifrån kända konstverk.

Georgien 3. Foto: Carina Eriksson.

Katrinebergs och Broslätts förskolor

Förskollärare Amanda Ljunggren och Kajsa Lindgren tog emot Georgiensällskapet vid besöket på Katrinebergs och Broslätts förskolor. De berättar att det var en utmaning att komma åt kärnan i vad demokratiska processer i förskolan är och vilka verktyg som behövs för att kunna nå till demokratiska processer med barnen.

”Barn kan vara delaktiga i det vi gör i verksamheten utan att ha något inflytande över den, men barnen kan inte ha inflytande utan att var delaktiga.”

Denna tanke satte igång diskussioner som sedan utmynnade i fyra identifierade grundstenar för att kunna nå demokratiska processer tillsammans med barnen i förskolan:

 • Barns olika sätt att uttrycka sig.
 • Lärmiljöer.
 • Demokratiska verktyg.
 • Närvarande pedagoger.
Georgien 4. Foto: Katrinebergs förskola.

Framåtblick

Nästa steg i samarbetet handlar om att göra barnen medvetna om att de kan påverka och hur. Tanken är att nu skapa fokusgrupper både i förskolan och skolan, som ska diskutera kring inkludering, delaktighet och inflytande. Barnen i Georgien och Sverige kommer att få samma frågor att ha som utgångspunkt.

 • Vem bestämmer på förskolan/skolan?
 • Hur ska vi göra för att ni ska få vara med och bestämma?
 • Lyssnar lärarna på dina idéer?

Frågorna är under bearbetning men avsikten är att inledningsvis ta utgångspunkt i gemensamma frågeställningar för att kunna ta del av barnens tankar och sedan skapa en bild av vad nästa steg är.

Nu planeras ytterligare en resa till Georgien med en delegation från Mölndal, då ska barnens svar diskuteras, för att visa på likheter och skillnader. Genom att ställa samma frågor längre fram när man arbetat med sin fokusgrupp ett tag är förhoppningen att kunna se om det skett en förändring. Även alla lärare, rektorer, politiker som deltar i projektet kommer att svara på en enkät vid två tillfällen för att se hur projektet har utvecklat deltagarnas syn på demokratiska processer.

Marie Eriksson

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Kommentarer

   Du måste vara inloggad för att få kommentera

   Stängd för fler kommentarer

   300

   Dela på:

   Senast uppdaterad

   Missa inget, prenumerera på våra artiklar

   Hantera prenumeration

   Äldre artiklar